Koledarski začetek zimske službe

datum: 15.11.2010

kategorija: Novice

 

Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1) v 114. členu določa, da morajo imeti motorna in priklopna vozila v cestnem prometu od 15. novembra do 15. marca naslednjega leta predpisano zimsko opremo. Predpisano zimsko opremo morajo imeti tudi v zimskih razmerah.

Zimske razmere so na cesti ali njenem delu takrat, ko se ob sneženju sneg oprijema vozišča ali ko je vozišče zasneženo, zaledenelo (ledena deska) ali poledenelo (poledica).

Pravilnik o zimski opremi vozil v cestnem prometu določa zimsko opremo, s katero morajo biti opremljena vozila v cestnem prometu v zimskem času in v zimskih razmerah.

Policisti bodo od 15. novembra, ko morajo imeti motorna in priklopna vozila v cestnem prometu zimsko opremo, ob rednem delu pri nadzoru cestnega prometa preverjali tudi opremljenost vozil s predpisano zimsko opremo. Intenzivnost policijskega nadzora bo odvisna od prvih ugotovitev opremljenosti vozil z zimsko opremo, vremenskih razmer in lokalnih posebnosti. Glede na ugotovitve dopuščamo možnost, da bodo policijske enote organizirale tudi poostrene nadzore opremljenosti vozil z zimsko opremo.

Voznik, čigar vozilo pozimi ali v zimskih razmerah nima ali nima ustrezne zimske opreme, se kaznuje v skladu s 114. členom ZVCP-1 z globo 120 evrov, če pa je zaradi tega oviran ali onemogočen promet, pa z globo 400 evrov. Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik se kaznuje za tak prekršek z globo najmanj 1.200 evrov (odgovorna oseba z najmanj 120 evrov), če je zaradi tega oviran ali onemogočen promet, pa z globo najmanj 4.000 evrov (odgovorna oseba z globo najmanj 400 evrov).

V skladu z 239. členom ZVCP-1 prepove policist nadaljnjo vožnjo in izloči iz prometa motorno ali priklopno vozilo, ki v zimskih razmerah nima predpisane zimske opreme ali če je na njem sneg, led, voda ali druge snovi, ki bi lahko vplivale na vozne lastnosti vozila ali ki bi se lahko raztresale ali razlivale z njega, ali če stekla vozila ali vzvratna ogledala niso čista. Izločitev vozila traja toliko časa, dokler se ne odpravijo razlogi, zaradi katerih je bila odrejena.

Po določbi četrtega odstavka 114. člena ZVCP-1 policist odredi odstranitev vozila, ki obstane na cesti, ker nima predpisane zimske opreme, pa bi jo moralo imeti, ali je v cestnem prometu, ko ne bi smelo biti, če ga s ceste takoj ne odstrani voznik. V takem primeru ga odstrani na stroške lastnika izvajalec rednega vzdrževanja ceste.

Glede na določbe Odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji lahko upravljavec avtocest in hitrih cest zaradi zimskih razmer na teh cestah za tovorna vozila s priklopnimi vozili, za vozila, ki prevažajo nevarno blago in za izredne prevoze časovno in prostorsko omeji promet. O omejitvi prometa mora obvestiti javnost in postaviti prometno signalizacijo za izločanje, kjer je to mogoče. Na ostalih cestah se morajo tovorna vozila s priklopnimi vozili, vozila, ki prevažajo nevarno blago, in izredni prevozi ob zimskih razmerah na cestah sami izločiti iz prometa.

Najpomembnejša naloga policije ob izločanju določenih kategorij vozil v zimskih razmerah bo nadzorovanje spoštovanja postavljene prometne signalizacije (na avtocestah in hitrih cestah) in nadzorovanje spoštovanja določb o samoizločanju (na ostalih cestah).

Po 115. členu ZVCP-1 se kaznuje zaradi kršitve določb Odredbe o omejitvi prometa na cestah na cestah v Republiki Sloveniji voznik z globo 200 evrov, pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik z globo najmanj 4.000 evrov, odgovorna oseba pa z globo najmanj 400 evrov.

(Vir: POLICIJA)

nazaj Fotogalerija