Objava sklica 20. redne seje skupščine družbe CPK d.d.

datum: 25.07.2011

kategorija: Novice

 

Upravni odbor družbe na podlagi 9. člena statuta delniške družbe CPK, d.d., družbe za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, Ulica 15. maja 14, Koper, sklicuje 20. redno sejo skupščine delniške družbe CPK, d.d., družbe za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, Ulica 15. maja 14, Koper,

ki bo dne 29.8.2011 ob 11. uri v sejni sobi na sedežu družbe, Ulica 15. maja 14, Koper

in predlaga naslednji dnevni red in sklepe skupščine:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine
Predlog sklepa:
Izvolijo se delovna telesa skupščine v naslednji sestavi:
• Skupščino bo vodil izvoljeni predsednik skupščine, odvetnik Simon Jeglič iz Ljubljane, Kersnikova 5.
• Za preštevalca glasov se imenuje Tanja Mejak iz CPK d.d..
• Za sestavo notarskega zapisnika se potrdi notar Dravo Ferligoj iz Kopra, Ferrarska 14.

2. Predstavitev letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za leto 2010, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravnemu odboru družbe za leto 2010
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010, z revizorjevim mnenjem in pisnim poročilom upravnega odbora o potrditvi letnega in konsolidiranega letnega poročila za leto 2010.

b) Ugotovi se, da iz potrjenega letnega poročila za leto 2010 izhaja, da bilančni dobiček po stanju na dan 31.12.2010 znaša 1.512.056,00 EUR. Celotni bilančni dobiček v znesku 1.512.056,00 EUR ostane nerazporejen (preneseni dobiček) in bo o njem odločeno v naslednjih letih.

c) Skupščina potrdi in odobri delo upravnega odbora družbe v letu 2010 in mu podeli razrešnico za leto 2010.

3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
Predlog sklepa:
Za revizijo računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2011 se imenuje družbo REFIKO Družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Gasilska ulica 13, 2327 Rače.

4. Imenovanje članov upravnega odbora
Predlog sklepa:
Za člana upravnega odbora, predstavnika delničarjev, se za statutarno mandatno obdobje izvolita: Simon Jeglič in Igor Ukota.

5. Obravnava sprememb statuta družbe
Predlog sklepa:
Sprejme se sklep o spremembi statuta družbe v predloženem besedilu, ki je sestavni del tega sklepa.

Vpogled v gradivo:
Gradivo za skupščino družbe s predlogi sklepov in obrazložitvijo vsake točke dnevnega reda je delničarjem na vpogled na sedežu družbe CPK, d.d., družbe za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, Ulica 15. maja 14, Koper, v tajništvu družbe, vsak delovni dan med 11. in 13. uro od objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Udeležba in glasovanje na skupščini:
Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se na podlagi glasovnic, ki jih udeleženci skupščine prejmejo ob vstopu v dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki se prijavijo pred skupščino in sicer najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Pooblaščenci morajo v istem roku poslati tudi pisna pooblastila.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine družbi pošljejo pisno zahtevo za dodatno točko dnevnega reda s predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki družbi pošljejo razumno utemeljen predlog sklepa. Predlog sklepa se objavi in sporoči le, če je bil poslan družbi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti.

Vse delničarje prosimo, da se zglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure pred začetkom skupščine in s podpisom liste prisotnih potrdijo svojo prisotnost ter prevzamejo glasovnice.


Igor UKOTA
Predsednik upravnega odbora

nazaj Fotogalerija