28. redna seja skupščine družbe CPK d.d.

datum: 29.09.2017

kategorija: Novice

 

Upravni odbor družbe na podlagi 8. člena statuta delniške družbe CPK, d.d., družbe za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, Ulica 15. maja 14, Koper, sklicuje                                             

28. redno sejo skupščine
delniške družbe CPK, d.d., družbe za vzdrževanje cest,
gradbeništvo in druge poslovne storitve,
Ulica 15. maja 14, Koper,

 

ki bo dne 3. 11. 2017 ob 11. uri v sejni sobi na naslovu Reška cesta 47, Hrpelje in predlaga naslednji dnevni red in sklepe skupščine:

1.    Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:
Izvolijo se delovna telesa skupščine v naslednji sestavi:

·       Skupščino bo vodila Lea Peček, odvetnica iz Ljubljane.
·       Za preštevalca glasov se imenuje Tanja Mejak iz CPK d.d.
·       Za sestavo notarskega zapisnika se potrdi notar Dravo Ferligoj iz Kopra, Ferrarska 14.


2.    Predstavitev letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za leto 2016, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravnemu odboru družbe za leto 2016

Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2016, z revizorjevim mnenjem in pisnim poročilom upravnega odbora o potrditvi letnega in konsolidiranega letnega poročila za leto 2016. 

b) Ugotovi se, da iz potrjenega letnega poročila za leto 2016 izhaja, da bilančni dobiček po stanju na dan 31. 12. 2016 znaša 3.552.788 EUR. Celotni bilančni dobiček v znesku 3.552.788 EUR ostane nerazporejen (preneseni dobiček) in bo o njem odločeno v naslednjih letih.

c) Skupščina potrdi in odobri delo upravnega odbora družbe v letu 2016 in mu podeli razrešnico za leto 2016.

3.    Imenovanje pooblaščenega revizorja

Predlog sklepa:
Za revizijo računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2017 se imenuje družbo PRO REVIZIJA d.o.o., Ulica Toneta Tomšiča 2, Ilirska Bistrica. 

4.    Imenovanje članov upravnega odbora

Predlog sklepa:
4.a
Za člana upravnega odbora, predstavnika delničarjev, se za statutarno mandatno obdobje izvoli Simon Jeglič.

Predlog sklepa:
4.b
Za člana upravnega odbora, predstavnika delničarjev, se za statutarno mandatno obdobje izvoli Igor Ukota.


5.   Obravnava sprememb statuta družbe

Predlog sklepa:
Sprejme se sklep o spremembi statuta družbe v predloženem besedilu, ki je sestavni del tega sklepa.

Vpogled v gradivo:
Gradivo za skupščino družbe s predlogi sklepov in obrazložitvijo vsake točke dnevnega reda ter besedilo predlaganih sprememb statuta, je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe CPK, d.d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve na naslovu Reška cesta 47 v Hrpeljah, vsak delovni dan med 11. in 13. uro od objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. 

Udeležba in glasovanje na skupščini:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se na podlagi glasovnic, ki jih udeleženci skupščine prejmejo ob vstopu v dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. 

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki se prijavijo pred skupščino, in sicer najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Pooblaščenci morajo v istem roku poslati tudi pisna pooblastila.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine družbi pošljejo pisno zahtevo za dodatno točko dnevnega reda s predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča. 

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki družbi pošljejo razumno utemeljen predlog sklepa. Predlog sklepa se objavi in sporoči le, če je bil poslan družbi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. 

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti.

Vse delničarje prosimo, da se zglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure pred začetkom skupščine in s podpisom liste prisotnih potrdijo svojo prisotnost ter prevzamejo glasovnice.


                                   

                                                                                                                                                       Igor UKOTA
                                                                                                                          Predsednik upravnega odbora

nazaj Fotogalerija