32. redna seja skupšine družbe CPK d.d.

datum: 20.09.2021

kategorija: Novice

 

Upravni odbor družbe na podlagi 8. člena statuta delniške družbe CPK, d.d., družbe za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, Ulica 15. maja 14, Koper, sklicuje                                             

32. redno sejo skupščine
delniške družbe CPK, d.d., družbe za vzdrževanje cest,
gradbeništvo in druge poslovne storitve,
Ulica 15. maja 14, Koper,

ki bo dne 1. 10. 2021 ob 12. uri v sejni sobi na naslovu Reška cesta 47, Hrpelje
in predlaga naslednji dnevni red in sklepe skupščine:

1.    Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:
Izvolijo se delovna telesa skupščine v naslednji sestavi:
·       Skupščino bo vodil Damijan Gregorc, odvetnik iz Ljubljane.
·       Za preštevalca glasov se imenuje Robert Rihtarec iz CPK d.d.
·       Za sestavo notarskega zapisnika se potrdi notarka Nina Ferligoj iz Kopra,
        Kolodvorska cesta 
 
2.    Predstavitev letnega poročila družbe CPK d.d. in konsolidiranega letnega poročila skupine CPK za leto 2019, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička leta 2019 in podelitev razrešnice upravnemu odboru družbe za leto 2019


Predlog sklepa:
2.a Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe CPK d.d. in konsolidiranim letnim poročilom skupine CPK za poslovno leto 2019, z revizorjevim mnenjem in pisnim poročilom upravnega odbora o potrditvi letnega in konsolidiranega letnega poročila za leto 2019.

Predlog sklepa:
2.b 
Ugotovi se, da iz potrjenega letnega poročila za leto 2019 izhaja, da bilančni dobiček po stanju na dan 31. 12. 2019 znaša 4.474.409 EUR. Celotni bilančni dobiček v znesku 4.474.409 EUR ostane nerazporejen (preneseni dobiček) in bo o njem odločeno v naslednjih letih.

Predlog sklepa:
2.c
 Skupščina potrdi in odobri delo upravnega odbora družbe v letu 2019 in mu podeli razrešnico za leto 2019.


3.    Predstavitev letnega poročila družbe CPK d.d. in konsolidiranega letnega poročila skupine CPK za leto 2020, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička leta 2020 in podelitev razrešnice upravnemu odboru družbe za leto 2020


Predlog sklepa:
3.a Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe CPK d.d. in konsolidiranim letnim poročilom skupine CPK za poslovno leto 2020, z revizorjevim mnenjem in pisnim poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega in konsolidiranega letnega poročila ter predloga uporabe bilančnega dobička za leto 2020.

Predlog sklepa:
3.b 
Ugotovi se, da iz potrjenega letnega poročila za leto 2020 izhaja, da bilančni dobiček po stanju na dan 31. 12. 2020 znaša 6.011.478 EUR. Celotni bilančni dobiček v znesku 6.011.478 EUR ostane nerazporejen (preneseni dobiček) in bo o njem odločeno v naslednjih letih.

Predlog sklepa:
3.c Skupščina potrdi in odobri delo upravnega odbora družbe v letu 2020 in mu podeli razrešnico za leto 2020.


4.    Imenovanje pooblaščenega revizorja

Predlog sklepa:
4.a Potrjuje se izvedba revizije računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2020 s strani družbe AA REVIZIJA d.o.o., Dolenjska cesta 156b, Ljubljana.

4.b Za revizijo računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2021 se imenuje družbo AA REVIZIJA d.o.o., Dolenjska cesta 156b, Ljubljana.


5.    Sprememba statuta družbe

Predlog sklepa:
Sprejmejo se naslednje spremembe statuta družbe:

·      V drugem odstavku 10. člena statuta družbe se v zadnji vrstici beseda "četrtega" nadomesti z besedo "sedmega",
·      V 23. členu statuta družbe se spremeni zadnji odstavek tako, da se sedaj glasi: "Pravice in obveznosti članov upravnega odbora, ki niso določene z zakonom, tem statutom in poslovnikom, se določijo v pogodbi, ki jo član upravnega odbora sklene z družbo in h kateri da soglasje skupščina družbe.".


6.    Odstop člana upravnega odbora in imenovanje novega člana upravnega odbora

Predlog sklepa:
6.a Skupščina družbe se seznani z odstopno izjavo člana upravnega odbora Simona Jegliča z dne 23. 7. 2021, ki je bila družbi izročena dne 28. 7. 2021. Simonu Jegliču preneha mandat člana upravnega odbora družbe CPK d.d. z dnem 28. 9. 2021.

6.b Za članico upravnega odbora družbe CPK d.d., predstavnico delničarjev, se z dnem 28. 9. 2021 in za čas do iztega mandatnega obdobja trenutnega upravnega odbora, to je za čas do 04. 11. 2023, imenuje Aleksandra Dvorančić.


7.    Aneks o pogodbi o zaposlitvi predsednika upravnega odbora

Predlog sklepa:
Skupščina soglaša z aneksom k pogodbi o zaposlitvi predsednika upravnega odbora, s katerim se spreminja plača predsednika upravnega odbora skladno s predstavljenim na skupščini družbe. Za podpis pogodbe o zaposliti s predsednikom upravnega odbora skupščina imenuje Aleksandro Dvorančić.Vpogled v gradivo:
Gradivo za skupščino družbe s predlogi sklepov in obrazložitvijo vsake točke dnevnega reda, je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe CPK, d.d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve na naslovu Reška cesta 47 v Hrpeljah, vsak delovni dan med 11. in 13. uro od objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Udeležba in glasovanje na skupščini:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se na podlagi glasovnic, ki jih udeleženci skupščine prejmejo ob vstopu v dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki se prijavijo pred skupščino, in sicer najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Pooblaščenci morajo v istem roku poslati tudi pisna pooblastila.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine družbi pošljejo pisno zahtevo za dodatno točko dnevnega reda s predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki družbi pošljejo razumno utemeljen predlog sklepa. Predlog sklepa se objavi in sporoči le, če je bil poslan družbi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti.

Vse delničarje prosimo, da se zglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure pred začetkom skupščine in s podpisom liste prisotnih potrdijo svojo prisotnost ter prevzamejo glasovnice. 


                                   

Igor UKOTA
Predsednik upravnega odbora

nazaj Fotogalerija