26. redna seja skupščine delniške družbe CPK d.d.

datum: 23.07.2015

kategorija: Novice

 

Upravni odbor družbe na podlagi 8. člena statuta delniške družbe CPK, d.d., družbe za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, Ulica 15. maja 14, Koper, sklicuje

26. redno sejo skupščine
delniške družbe CPK, d.d., družbe za vzdrževanje cest,
gradbeništvo in druge poslovne storitve,
Ulica 15. maja 14, Koper,

ki bo dne 27. 8. 2015 ob 11. uri v sejni sobi na naslovu Reška cesta 47, Hrpelje
in predlaga naslednji dnevni red in sklepe skupščine:

1.    Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

Izvolijo se delovna telesa skupščine v naslednji sestavi:

·       Skupščino bo vodil izvoljeni predsednik skupščine, Igor Ukota, predsednik upravnega odbora družbe CPK d.d.
·       Za preštevalca glasov se imenuje Polona Gorišek iz CPK d.d.
·       Za sestavo notarskega zapisnika se potrdi notar Dravo Ferligoj iz Kopra, Ferrarska 14.


2.    Predstavitev letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za leto 2014, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravnemu odboru družbe za leto 2014

Predlog sklepa:

a) Skupščina se seznani z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2014, z revizorjevim mnenjem in pisnim poročilom upravnega odbora o potrditvi letnega in konsolidiranega letnega poročila za leto 2014. 

b) Ugotovi se, da iz potrjenega letnega poročila za leto 2014 izhaja, da bilančni dobiček po stanju na dan 31. 12. 2014 znaša 2.253.962 EUR. Celotni bilančni dobiček v znesku 2.253.962 EUR ostane nerazporejen (preneseni dobiček) in bo o njem odločeno v naslednjih letih.

c) Skupščina potrdi in odobri delo upravnega odbora družbe v letu 2014 in mu podeli razrešnico za leto 2014.

3.    Imenovanje pooblaščenega revizorja

Predlog sklepa:

Za revizijo računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2015 se imenuje družbo PRO REVIZIJA d.o.o., Ulica Toneta Tomšiča 2, Ilirska Bistrica. 

4.    Imenovanje članov upravnega odbora

Predlog sklepa:

Za člana upravnega odbora, predstavnika delničarjev, se za statutarno mandatno obdobje izvolita: Simon Jeglič in Igor Ukota.

Vpogled v gradivo:

Gradivo za skupščino družbe s predlogi sklepov in obrazložitvijo vsake točke dnevnega reda je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe CPK, d.d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve na naslovu Reška cesta 47 v Hrpeljah, vsak delovni dan med 11. in 13. uro od objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. 

Udeležba in glasovanje na skupščini:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se na podlagi glasovnic, ki jih udeleženci skupščine prejmejo ob vstopu v dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. 

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki se prijavijo pred skupščino, in sicer najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Pooblaščenci morajo v istem roku poslati tudi pisna pooblastila.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine družbi pošljejo pisno zahtevo za dodatno točko dnevnega reda s predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča. 

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki družbi pošljejo razumno utemeljen predlog sklepa. Predlog sklepa se objavi in sporoči le, če je bil poslan družbi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. 

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti.

Vse delničarje prosimo, da se zglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure pred začetkom skupščine in s podpisom liste prisotnih potrdijo svojo prisotnost ter prevzamejo glasovnice.


                                   

Igor UKOTA
Predsednik upravnega odbora

 
 

 

nazaj Fotogalerija