kakovost in okolje

Certifikat ISO 9001-2015IZJAVA O POLITIKI KAKOVOSTI

Kakovost je zaveza, ki ji sledimo vsi zaposleni. Kakovost pomeni urejenost in nenehno izboljševanje učinkovitosti poslovnih procesov in delovanja sistema, ki je vpet v politiko vodenja družbe in vsakodnevno izvajanje del vseh zaposlenih.

Politika kakovosti temelji na viziji rasti in doseganja ključnih strateških ciljev družbe, ki so skladni z načeli trajnostnega razvoja in usmerjeni v kakovost proizvodov in storitev, sledenje potrebam kupcev, obvladovanje tveganj in priložnosti poslovanja ter hitro in učinkovito ukrepanje v primeru odstopanj od zahtev, doseganje zadovoljstva zaposlenih, poslovnih partnerjev in drugih zainteresiranih strani ter okolja, v katerem delujemo.

Vzpostavljen in ustrezno vzdrževan sistem vodenja kakovosti nam omogoča premagovanje ovir na trgu, ki postaja iz dneva v dan zahtevnejši, in povečanju konkurenčnosti pri trženju proizvodov in storitev. Še posebej pomembno pa vpliva pri izpolnjevanju zahtev državnih in občinskih organov, ki nam s svojimi projekti omogočajo pridobivanje del.


Certifikat ISO 14001-2015IZJAVA O OKOLJSKI POLITIKI

Z okoljskim certifikatom ISO 14001 smo se zavezali, da bomo vse poslovne procese izvajali in razvijali z nenehnim izboljševanjem ter upoštevanjem načel trajnostnega razvoja in odgovornega ravnanja z okoljem, kar povečuje poslovno učinkovitost in konkurenčnost družbe.

Zavezujemo se, da bomo tudi v prihodnje:

  • skrbeli za učinkovito rabo energentov, vode, surovin in ostalih virov;
  • z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami in drugimi ukrepi v največji možni meri preprečevali oziroma zmanjševali vplive na okolje na najnižjo možno raven;
  • načrtovali in uvajali nove inovativne rešitve, tehnologije, materiale in proizvode ter si prizadevali za uvajanje okolju prijaznih praks in udejanjanje trajnostnih ciljev;
  • nenehno nadgrajevali sistem ravnanja z okoljem z ukrepi, ki sodijo v koncept trajnostnega upravljanja z viri oziroma krožnega gospodarstva;
  • redno spremljali izpostavljenost vsem prepoznanim tveganjem ter opredelili in izvajali ukrepe za njihovo obvladovanje ter iskali priložnosti za izboljšave;
  • zmanjševali tveganje za nastanek izrednih dogodkov in izboljševali postopke za ukrepanje v takih primerih;
  • skrbeli za zmanjševanje količin nastalih odpadkov, ustrezno obdelavo odpadkov ter sprejemali ukrepe za optimizacijo stroškov ravnanja z odpadki;
  • zagotavljali skladnost z zakonskimi in drugimi zahtevami;
  • izobraževali, usposabljali zaposlene o odgovornosti do delovnega in širšega okolja ter jih osveščali za preventivno delovanje in racionalno rabo energetskih virov;
  • zaposlene in ostale zainteresirane javnosti obveščali o stanju in dosežkih pri ravnanju z okoljem.

Družba se pri izvajanju dejavnosti tesno povezuje z naravnim in širšim okoljem, v katerem posluje, zato je sodelovanje in upoštevanje vseh deležnikov in javnosti ter iskanje ravnotežja med gospodarskimi, družbenimi in okoljskimi vidiki, izjemnega pomena.

Avgust 2023
 


Igor UKOTA
Predsednik upravnega odbora


 

Fotogalerija