reference

2021

Preplastitev voziščne konstrukcije odsekov Kozina - Črni Kal in Črni Kal - Sermin
Obnova hidrantnega omrežja v skladiščih Luke Koper
Ureditev ceste Štanjel - Dutovlje in Dutovlje - Sežana
Kolesarske poti z javno razsvetljavo in drugo infrastrukturo v občini Izola
Asfaltiranje platoja na Kozini
Protiprašna zaščita na cesti Stari trg - Loški potok
Gradnja infrastrukture na Tržaški cesti, Stritarjevi ulici in Jenkovi ulici
Preplastitev voziščne konstrukcije odsekov Gabrk - Sežana in Sežana - Fernetiči
Urejanje komunalne infrastrukture v Hraščah
Obnova Slemenske ceste v Hrvatinih
Izvajanje del na odseku Raskrižje Lacoop - križišče Parens v Poreču
Asfalterska dela na pristaniški infrastrukturi Luke Koper
Rekonstrukcija dela ceste Žurkovo

2020

Prometna ureditev ob Osnovni šoli Notranjski odred Cerknica
Obnova vozišča Dornberk - Štanjel
Ureditev kanalizacije na območju Ulice ob starem zidovju v Izoli
Ureditev cestne infrastrukture "Fiesa"
Oživitev nekdanjega sejmišča v Hrpeljah, Izgradnja parkirišča za avtodome v Hrpeljah
Ureditev ceste v Skadanščino
Gradbena dela za ureditev krožišča Markovščina
Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice, 2. sklop
Ureditev skozi Novo vas

2019

Sanacija lokalne ceste Babiči Boršt ter Boršt Glem
Sanacija transportne poti S4 od K14 do KŽ11
Dodatni vhod v pristanišče za osebna vozila
Izgradnja zbirnega centra v Hudem Vrhu
Sanacija občinskih cest na območju zaselka Rožnik
Mini krožno križišče Pobegi
Gradbena dela za ureditev ceste skozi Begunje
Izvedba asfaltiranja makadamskega platoja v Sežani
EKK SN, NN in TP Hrašče
Obnova dela lokalne ceste Sirči- Belvedur-Hrvoji
Rušenje cestninskih postaj Senožeče, Divača,Kozina

2018

Posodobitev makadamske ceste Il. Bistrica - Grda Draga
Urejanje komunalne infrastrukture v Hraščah
Rušitev in preureditev cestninskih postaj - sklop 1
Obnova voz. konstrukcije. Ajdovščina - Selo, Selo - Vogrsko
Ureditev ceste skozi naselje Križ
Ureditev kolesarske in šolske poti na Vrhniki
Gradbena dela za ureditev štiripasovnice s krožiščem K3 na Ankaranski cesti v Kopru
Preplastitev vozišča R2-409/310 Matavun - Kozina od km 4.847 do 5.700 in G1-7/355 Podgrad - Obrov od km 1.217 do 1.437 in od km 1.666 do 2.050
Sanacija nevarnih mest na glavnih in regionalnih cestah na območju RS
Rekonstrukcija ceste Šepulje - Dobravlje
Cesta na Polane - gradnja infrastrukture 2
Rekonstrukcija lokalne ceste Griže - odcep Sela
Investicijsko vzdrževalna dela na voziščih AC in HC
Preplastitev ceste Divača - Famlje
Sanacija občinskih cest na območju zaselka Rožnik

2017

Ureditev komunalne in prometne infrastrukture Izletniške ulice v Ljubljani
Prepl. ceste in izvedba novega pločnika Na Pristavi
Rekonstrukcija LC Podčelo - Podlipa, 3. faza
Obnova Feiblove ulice
Posodobitev občinskih cest Velike Bloke in Volčje
Krožišče K1 v Sežana
Izgradnja krožišča pri sodišču v Kranju
Preplastitev vozišča R2-409/310 Matavun - Kozina
Sanacija - razširitev nevarnih ožin na cesti R3-624/3721 Loka-Podpeč-Rakitovec
Športno igrišče v Podkraju
Obnova vozišča R3-754 ods. 1493 Planina - Unec
Preplastitev vozišča Starod-Podgrad Koper-Dragonja
Rekonstrukcija ceste R3-622/6848 Goriče - Kal, faza 2 b
Izvedba krožišča na transportni poti T1 ob skladišču 19

2016

Urejanje kanalizacije v Kazarjah
Sanacija plazu na LC Otalež - Jazne
Asfaltiranje ceste Sinja Gorica

2015

Trasa HC na odseku HC Koper - Izola
Utrditev skladiščnih in manipulativnih površin kontejnerskega terminala (DEPO faza A) v Luki Koper
Navezava Južne ceste v Izoli na obstoječo Obalno cesto
Manjša investicisjka vzdrževalna dela na voziščih AC in HC

2014

Rekonstrukcija ceste Sončnega nabrežja v Izoli s pripadajočo komunalno infrastrukturo
Preplastitev ceste G1-7 Podgrad - Obrov in izgradnja hodnikov za pešce skozi Podgrad
Ureditev glavne ceste skozi območje naselja Seča
Komualna oprema industrijske cone v Ilirski Bistrici, 1. faza
Zamenjava umetne trave in ureditev pešpoti v športnem parku Bonifika
Daljinska kolesarska povezava D8 MMP Škofije- MMP Sečovlje

2013

Kanalizacija in čistilna naprava Podgrad - 1. faza
Cesta C v OC Lucija - navezava na 3. etapo
Izgradnja pločnika vključno s podpornimi zidovi in javno razsvetljavo ob Belokriški cesti
Rekonstrukcija ceste v Gornje Ležeče
Gradbena dela za izgradnjo krožišča K3 v Ilirski Bistrici
Obnova voziščne konstrukcije Gabrk - Kozina in Divača - Kozina ter izgradnja KK ter TK omrežja
Preplastitev cest Pudob - Babno polje in Rakek - Logatec
Ureditev počivališča bertor na odseku Dolnji Zemon
Cesta G2-106/0261 Škofljica - Rašica, dograditev pasu za počasna vozila
Vodovod Goriče - Gorenje jezero
Fotogalerija