30. redna seja skupščine družbe CPK d.d.

datum: 06.12.2018

kategorija: Novice

 

Upravni odbor družbe na podlagi 8. člena statuta delniške družbe CPK, d.d., družbe za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, Ulica 15. maja 14, Koper, sklicuje                                             

30. redno sejo skupščine
delniške družbe CPK, d.d., družbe za vzdrževanje cest,
gradbeništvo in druge poslovne storitve,
Ulica 15. maja 14, Koper,

ki bo dne 10. 1. 2019 ob 12. uri v sejni sobi na naslovu Reška cesta 47, Hrpelje
in predlaga naslednji dnevni red in sklepe skupščine:

1.    Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:
Izvolijo se delovna telesa skupščine v naslednji sestavi:
·       Skupščino bo vodil Uroš Čop, odvetnik iz Ljubljane.
·       Za preštevalca glasov se imenuje Tanja Mejak iz CPK d.d.
·       Za sestavo notarskega zapisnika se potrdi notarka Nina Ferligoj iz Kopra, Ferrarska 14.


2.    Imenovanje pooblaščenega revizorja

Predlog sklepa:
Za revizijo računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2018 se imenuje družbo Primorski Revizijski Center, družba za revidiranje d.o.o., Kidričeva ulica 33/a, Nova Gorica.

Obrazložitev:
Skupščina delniške družbe je na svoji 29. seji skupščine dne 28. 8. 2018 za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2018 imenovala družbo PRO REVIZIJA d.o.o., Ulica Toneta Tomšiča 2, Ilirska Bistrica. Navedena družba je dne 7. 11. 2018 prenehala delovati in bila izbrisana iz poslovnega registra. Zaradi navedenega je upravni odbor družbe sprejel sklep o imenovanju družbe Primorski Revizijski Center, družba za revidiranje d.o.o., Kidričeva ulica 33/a, Nova Gorica za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2018.

Vpogled v gradivo:

Gradivo za skupščino družbe s predlogi sklepov in obrazložitvijo vsake točke dnevnega reda, je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe CPK, d.d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve na naslovu Reška cesta 47 v Hrpeljah, vsak delovni dan med 11. in 13. uro od objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Udeležba in glasovanje na skupščini:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se na podlagi glasovnic, ki jih udeleženci skupščine prejmejo ob vstopu v dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki se prijavijo pred skupščino, in sicer najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Pooblaščenci morajo v istem roku poslati tudi pisna pooblastila.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine družbi pošljejo pisno zahtevo za dodatno točko dnevnega reda s predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki družbi pošljejo razumno utemeljen predlog sklepa. Predlog sklepa se objavi in sporoči le, če je bil poslan družbi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti.

Vse delničarje prosimo, da se zglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure pred začetkom skupščine in s podpisom liste prisotnih potrdijo svojo prisotnost ter prevzamejo glasovnice.

 


                                   

Igor UKOTA
Predsednik upravnega odbora

nazaj Fotogalerija