Dnevni red - sklic skupščine

datum: 13.05.2020

kategorija: Novice

 

Upravni odbor družbe na podlagi 8. člena statuta delniške družbe CPK, d.d., družbe za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, Ulica 15. maja 14, Koper, sklicuje                                             

31. redno sejo skupščine
delniške družbe CPK, d.d., družbe za vzdrževanje cest,
gradbeništvo in druge poslovne storitve,
Ulica 15. maja 14, Koper,

ki bo dne 16. 6. 2020 ob 10. uri v sejni sobi na naslovu Reška cesta 47, Hrpelje
in predlaga naslednji dnevni red in sklepe skupščine:

1.    Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:
Izvolijo se delovna telesa skupščine v naslednji sestavi:
·       Skupščino bo vodil Damjan Škofič, odvetnik iz Ljubljane.
·       Za preštevalca glasov se imenuje Tanja Mejak iz CPK d.d.
·       Za sestavo notarskega zapisnika se potrdi notarka Nina Ferligoj iz Kopra,
        Kolodvorska cesta 2.
 
2.    Predstavitev letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za leto 2018, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravnemu odboru družbe za leto 2018

Predlog sklepa:
2.a Skupščina se seznani z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2018, z revizorjevim mnenjem in pisnim poročilom upravnega odbora o potrditvi letnega in konsolidiranega letnega poročila za leto 2018.

Predlog sklepa:
2.b
Ugotovi se, da iz potrjenega letnega poročila za leto 2018 izhaja, da bilančni dobiček po stanju na dan 31. 12. 2018 znaša 3.561.424 EUR. Celotni bilančni dobiček v znesku 3.561.424 EUR ostane nerazporejen (preneseni dobiček) in bo o njem odločeno v naslednjih letih.

Predlog sklepa:
2.c
Skupščina potrdi in odobri delo upravnega odbora družbe v letu 2018 in mu podeli razrešnico za leto 2018.


3.    Imenovanje pooblaščenega revizorja

Predlog sklepa:
Za revizijo računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2019 se imenuje družbo AA REVIZIJA d.o.o., Dolenjska cesta 156b, Ljubljana.

Vpogled v gradivo:
Gradivo za skupščino družbe s predlogi sklepov in obrazložitvijo vsake točke dnevnega reda, je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe CPK, d.d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve na naslovu Reška cesta 47 v Hrpeljah, vsak delovni dan med 11. in 13. uro od objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Udeležba in glasovanje na skupščini:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se na podlagi glasovnic, ki jih udeleženci skupščine prejmejo ob vstopu v dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki se prijavijo pred skupščino, in sicer najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Pooblaščenci morajo v istem roku poslati tudi pisna pooblastila.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine družbi pošljejo pisno zahtevo za dodatno točko dnevnega reda s predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki družbi pošljejo razumno utemeljen predlog sklepa. Predlog sklepa se objavi in sporoči le, če je bil poslan družbi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti.

Vse delničarje prosimo, da se zglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure pred začetkom skupščine in s podpisom liste prisotnih potrdijo svojo prisotnost ter prevzamejo glasovnice. 


                                   

Igor UKOTA
Predsednik upravnega odbora

nazaj Fotogalerija